வேலை தேடி தளர்ந்து போக வேண்டாம். உங்களுக்கான 5 அரசாங்க வேலைவாய்ப்பு உள்ளே…

Share this post:

jo

பிரதமர் அலுவலகத்தில் பல்வேறு பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2016.10.10
625-0-560-320-160-600-053-800-668-160-90

பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சில் தோட்ட முகாமையாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2016.10.10
625-0-560-320-160-600-053-800-668-160-90-1

மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சூழல் அமைச்சில் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளருக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2016.10.18
625-0-560-320-160-600-053-800-668-160-90-2

தேசிய அடிப்படை ஆய்வுகள் நிறுவனத்தில் உதவி ஆய்வாளர் பதவிக்கானவிண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2016.10.21
625-0-560-320-160-600-053-800-668-160-90-3

இலங்கை நிலஅளவைத் திணைக்களத்தில் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2016.10.31
625-0-560-320-160-600-053-800-668-160-90-4

Share This:
Loading...

Related Posts

Loading...