இலங்கையில் இருந்து பிரான்ஸ் சென்ற இளைஞன் செய்த காரியத்தை பாருங்க மக்களே!!!

Share this post:

il

இலங்கையில் இருந்து பிரான்ஸ் சென்ற இளைஞன் செய்த காரியத்தை பாருங்க மக்களே !

இது தானாம் நடை முறை இப்படியான நிலை எல்லோருமல்ல ஒருசிலரல்ல இதனால் என்ன பாதிப்பு…

உண்மையை கூற வேண்டுமாம் பலர் கூறும் கதைகளால் ஏற்படும் விளைவுகள் அதனால் என்ன நன்மை உண்டு இந்த இளைஞனின் கற்பனை…

வெளிநாட்டு பணயத்தில் இப்படி நடப்பது உண்மையா….

Share This:
Loading...

Related Posts

Loading...